Kryteria oceny


Ocena waszych działań zależy od następujących czynników:

1. Od zasobu informacji zdobytych przez was w trakcie ekspedycji – czyli liczby wiadomości uzyskanych w czasie analizy materiałów źródłowych, wywiadów z mieszkańcami, rozmów ze specjalistami i pasjonatami, zwiadów lokalnych itd., a także od istotności, nowości, oryginalności, przełomowości tych wiadomości,

2. Od atrakcyjności wykorzystanych form pracy – czyli od tego, jak ciekawe, wciągające, angażujące harcerzy działania podejmiecie w ramach wyprawy,

3. Od doboru źródeł – czyli od:

  • liczby wykorzystanych źródeł,
  • różnorodności źródeł informacji (opracowania naukowe, listy, pamiętniki, zdjęcia, ryciny, mapy, plany, dokumenty urzędowe, przekazy ustne, materiały filmowe i dźwię- kowe),
  • wiarygodności źródeł – przy czym bardziej wiarygodne są publikacje naukowe, niż wpisy na amatorskich blogach, cenniejsze są źródła oryginalne (np. listy, zdjęcia), niż ich skróty i opracowania (np. w przewodnikach turystycznych);

4. Od doboru partnerów, czyli od:

  • ich liczby,
  • współpracy z partnerami z różnych sektorów (ludzie nauki, media, władze lokalne, instytucje kulturalne, kościelne, inne NGO, osoby prywatne),
  • rzeczywistego wkładu partnerów w waszą ekspedycję;

5. Od wartości merytorycznej oraz atrakcyjności filmu i relacji tekstowej.

Ponadto warunkiem przyznania punktów jest opublikowanie relacji tekstowej w lokalnej prasie.
Realizując “Ekspedycję” można uzyskać maksymalnie 150 punktów.