Statut Programowego Ruchu Odkrywców

§ 1

1. Ruch Programowo-Metodyczny „Liga Odkrywców”, zwany dalej „Ligą Odkrywców” lub „ruchem”, funkcjonuje w ramach Związku Harcerstwa Polskiego i ma charakter ogólnopolski.

2. Ruch może używać nazwy uproszczonej „Programowy Ruch Odkrywców” oraz skrótowca „PRO”.

3. Siedzibą ruchu jest Warszawa.

Cele ruchu

§ 2

Celem „Ligi Odkrywców” jest:

1) popularyzacja dziedzictwa narodowego,

2) wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw obywatelskich,

3) tworzenie i upowszechnianie nowych koncepcji, programów i form pracy w zakresie popularyzacji dziedzictwa narodowego i kształtowania postaw obywatelskich,

4) wspieranie instruktorów i jednostek organizacyjnych Związku Harcerstwa Polskiego w prowadzeniu działań w dziedzinie popularyzacji dziedzictwa narodowego i kształtowania postaw obywatelskich oraz w podnoszeniu poziomu pracy programowej.

Zasady i instrumenty działania, członkostwo w ruchu

§ 3

1. Członkami ruchu są:

1) podstawowe jednostki organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego oraz harcerskie kluby specjalnościowe,

[§ 3 ust. 1 pkt 1 uzupełniony uchwałą Konwentu z dnia 28 września 2015 r.]
2) członkowie indywidualni: instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego oraz członkowie zwyczajni Związku Harcerstwa Polskiego niebędący instruktorami, lecz pełniący funkcje instruktorskie.

2. Członkostwo podstawowej jednostki organizacyjnej Związku Harcerstwa powstaje z chwilą przyznania jej miana Drużyny Odkrywców i prawa noszenia Pierścienia Odkrywcy.

3. Członkostwo indywidualne w Lidze Odkrywców powstaje z chwilą przyznania prawa noszenia Pierścienia Odkrywcy osobie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

4. Członkostwo w Lidze Odkrywców ustaje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji lub rozwiązania jednostki organizacyjnej – członka Ligi Odkrywców. Ponadto Przewodniczący Ligi Odkrywców może dokonać skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia Prawa Harcerskiego lub zaprzestania działań w Lidze Odkrywców przez okres dłuższy niż rok. Członkostwo w Lidze Odkrywców nie ustaje z powodu zaprzestania pełnienia funkcji instruktorskiej.

5. W działaniach ruchu mogą uczestniczyć również członkowie innych organizacji harcerskich i skautowych, a także osoby niezrzeszone w takich organizacjach.

§ 4

1. Oznaką członkostwa w Lidze Odkrywców jest:

1) brązowy Pierścień Odkrywcy – dla członków jednostek organizacyjnych należących do Ligi Odkrywców,

2) srebrny Pierścień Odkrywcy – dla indywidualnych członków Ligi Odkrywców.

1a. Po zmianie przydziału służbowego członkowie jednostek organizacyjnych należących do Ligi Odkrywców zachowują prawo używania brązowego Pierścienia Odkrywcy, jeśli jednostka organizacyjna, do której zmienili przydział, należy do Ligi Odkrywców albo ubiega się o miano Drużyny Odkrywców. Uprawnienie to wygasa, jeśli po upływie roku od zmiany przydziału służbowego nowa jednostka nie posiada miana Drużyny Odkrywców.

[§ 4 ust. 1a uzupełniony uchwałą Konwentu z dnia 9 listopada 2017 r.]
1b. Przewodniczący Ligi Odkrywców może przyznać prawo używania srebrnego Pierścienia Odkrywcy również aktywnym członkom kadry Ligi Odkrywców, którzy nie są indywidualnymi członkami Ligi Odkrywców.

[§ 4 ust. 1b uzupełniony uchwałą Konwentu z dnia 4 sierpnia 2018 r.]
2. Jednostki organizacyjne należące do Ligi Odkrywców mogą używać w swoich nazwach określenia „Drużyna Odkrywców”, „Gromada Odkrywców”, „Krąg Odkrywców”.

§ 5

1. Złotym Pierścieniem Odkrywcy wyróżniane są osoby, które wniosły nieprzeciętny wkład w działania Ligi Odkrywców lub odznaczają się wybitnymi osiągnięciami w realizacji jej celów.

2. Złotym Pierścieniem Odkrywcy można wyróżnić członka Ligi Odkrywców lub osobę niebędącą jej członkiem. Wyróżnienie to nie jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w Lidze Odkrywców.

Organy ruchu

§ 6

1. Przewodniczący Ligi Odkrywców:

1) kieruje działalnością ruchu,

2) kieruje pracą Konwentu Ligi Odkrywców,

3) odwołuje oraz za zgodą Rady Programowej Ligi Odkrywców powołuje członków Konwentu Ligi Odkrywców,

[§ 6 ust. 1 pkt 3 zmieniony uchwałą Konwentu z dnia 5 grudnia 2015 r.]
4) reprezentuje ruch na zewnątrz,

5) wnioskuje do Naczelnika ZHP o przyznanie miana „Drużyny Odkrywców” i prawa noszenia Pierścienia Odkrywcy oraz określa zasady ubiegania się o nie,

6) wyróżnia złotym Pierścieniem Odkrywcy,

7) powołuje Delegatów Ligi Odkrywców na na chorągwie Związku Harcerstwa Polskiego,

8) za zgodą Rady Programowej Ligi Odkrywców wnioskuje do Naczelnika ZHP o mianowanie komendanta i komendy Rajdu Odkrywców.

[§ 6 ust. 1 pkt 8 dodany uchwałą Konwentu z dnia 5 grudnia 2015 r.]
2. Przewodniczący Ligi Odkrywców wybierany jest przez przez Konwent Ligi Odkrywców spośród członków ruchu na kadencję trwającą jeden rok.

§ 7

1. Konwent Ligi Odkrywców:

1) wspiera Przewodniczącego Ligi Odkrywców w kierowaniu działalnością ruchu zgodnie z ustalonym przez Przewodniczącego podziałem zadań,

2) wybiera Przewodniczącego Ligi Odkrywców,

3) dokonuje zmian niniejszego Statutu,

4) określa wygląd i sposób wykonania Pierścienia Odkrywcy.

2. Konwent Ligi Odkrywców liczy od 3 do 9 członków.

3. Wybranych członków Konwentu Ligi Odkrywców Przewodniczący Ligi Odkrywców może powołać do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Ligi Odkrywców, wyznaczając im zadania w zakresie zastępowania go w wykonywaniu jego obowiązków lub uprawnień.

4. Członkowie Konwentu Ligi Odkrywców pełnią swoje funkcje w sposób ciągły, bez podziału na kadencje. Nie dotyczy to członków Konwentu Ligi Odkrywców pełniących jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego, których kadencja pokrywa się z kadencją Przewodniczącego Ligi Odkrywców.

§ 8

1. Zgromadzenie Ligi Odkrywców:

1) stanowi dla członków ruchu płaszczyznę wymiany doświadczeń i pomysłów,

2) przyjmuje roczne sprawozdania Przewodniczącego Ligi Odkrywców z działalności ruchu,

3) może odwołać Przewodniczącego i Konwent Ligi Odkrywców.

2. W skład Zgromadzenia Ligi Odkrywców wchodzą wszyscy indywidualni członkowie ruchu oraz po jednym upoważnionym przedstawicielu każdej jednostki organizacyjnej – członka ruchu.

3. Przyjmując sprawozdanie Przewodniczącego Ligi Odkrywców albo odmawiając jego przyjęcia, Zgromadzenie Ligi Odkrywców może skierować do niego zalecenia dotyczące dalszej działalności ruchu.

4. Odwołanie Przewodniczącego Ligi Odkrywców musi nastąpić jednocześnie z odwołaniem Konwentu Ligi Odkrywców i jest skuteczne tylko wówczas, gdy równocześnie Zgromadzenie Ligi Odkrywców wybierze nowego Przewodniczącego Ligi Odkrywców oraz nowy skład Konwentu Ligi Odkrywców.

5. Zgromadzenie Ligi Odkrywców zwoływane jest przez Przewodniczącego Ligi Odkrywców z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków ruchu.

§ 8a

1. Rada Programowa Ligi Odkrywców służy radą i wsparciem Przewodniczącemu i Konwentowi Ligi Odkrywców oraz komendantowi i komendzie Rajdu Odkrywców w zakresie kierunków rozwoju i bieżącego funkcjonowania Ligi Odkrywców oraz Rajdu Odkrywców.

2. W skład Rady Programowej Ligi Odkrywców wchodzą z urzędu:

1) Przewodniczący Ligi Odkrywców,

2) komendant Rajdu Odkrywców,

3) osoby, które w przeszłości pełniły funkcje:

a) Przewodniczącego Ligi Odkrywców,

b) komendanta Rajdu Odkrywców,

c) komendanta Rajdu Grunwaldzkiego.

3. Rada Programowa Ligi Odkrywców nie rzadziej niż raz w roku odbywa spotkanie z Przewodniczącym Ligi Odkrywców w celu wykonania uprawnień i obowiązków Rady Programowej Ligi Odkrywców , o których mowa w § 8a ust. 1 oraz w § 6 ust. 1 pkt 3 i 8.

[§ 8a dodany uchwałą Konwentu z dnia 5 grudnia 2015 r.]
§ 9

1. Delegat Ligi Odkrywców na chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego:

1) reprezentuje ruch w chorągwi w zakresie upoważnień udzielonych przez Przewodniczącego Ligi Odkrywców,

2) popularyzuje na obszarze chorągwi ruch, jego cele i wartości,

3) wspiera działania jednostek organizacyjnych ubiegających się o członkostwo i należących do ruchu.

2. Delegata Ligi Odkrywców na chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego powołuje Przewodniczący Ligi Odkrywców z grona instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

§ 10

1. Konwent Ligi Odkrywców uchwala zmiany niniejszego Statutu większością 2/3 głosów wszystkich członków Konwentu Ligi Odkrywców.

2. Pozostałe decyzje podejmowane są bezwzględną większością głosów członków Konwentu Ligi Odkrywców obecnych w czasie głosowania.

3. W Zgromadzeniu Ligi Odkrywców przy ustalaniu wyników głosowania brane są pod uwagę jedynie głosy upoważnionych przedstawicieli jednostek organizacyjnych, którym przyznano miano Drużyny Odkrywców w ciągu jednego roku kalendarzowego przed dniem głosowania.

4. Zgromadzenie Ligi Odkrywców uchwala odwołanie Przewodniczącego i Konwentu Ligi Odkrywców oraz wybór nowego Przewodniczącego Ligi Odkrywców i nowego składu Konwentu Ligi Odkrywców bezwzględną większością wszystkich członków Zgromadzenia Ligi Odkrywców, o których mowa w ust. 3.

5. Pozostałe decyzje Zgromadzenie Ligi Odkrywców podejmuje bezwzględną większością głosów obecnych w czasie głosowania członków Zgromadzenia Ligi Odkrywców, o których mowa w ust. 3.

Postanowienia końcowe

§ 11

Po rozwiązaniu ruchu jego dorobek zostanie przekazany Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego.